Nová právní úprava spotřebitelského úvěru – JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

Výstřižek

Dluhy se stávají stále více součástí běžného života domácností. Z nedávno zveřejněných údajů České národní banky vyplývá, že dluhy českých domácností v červenci 2016 vzrostly o 8,8 miliard korun více než v měsíci předchozím. Meziročně se pak dluhy zvýšily o 82 miliard korun. Nový zákon o spotřebitelském úvěru, který bude účinný od 1.12.2016, reaguje i na tuto skutečnost. Cílem nového zákona je řešit zejména závažné a systémové nedostatky v sektoru nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Tyto nedostatky souvisí s nekalými obchodními praktikami a neodborným poskytováním úvěrů, což má značné negativní následky pro jednotlivce i pro celou společnost. Zákon o spotřebitelském úvěru se vztahuje na úvěry poskytnuté spotřebitelům jak nebankovními společnostmi, tak i bankami. Nová úprava pokrývá uceleně všechny typy spotřebitelských úvěrů – hotovostní úvěry, hypotéky či nákupy zboží na splátky.

Zákon o spotřebitelském úvěru přinese novinky v několika oblastech, a to mj. v omezení sankcí za pozdní splátku úvěrů, otázce předčasného splacení úvěru bez vysokých nákladů, posílení odpovědnosti věřitele za poskytnutí úvěru či zvýšení požadavků na nebankovní poskytovatele úvěrů.

K oblasti sankcí za pozdní splátku úvěrů lze uvést, že v současnosti neexistuje legislativní omezení sankcí, smluvních pokut. Zákon nově garantuje maximální možné sankce za pozdní splátku úvěru. Lidem tak přináší jistotu, že se nedostanou ze dne na den do existenčních problémů. V případě smluvní pokuty je stanoven nejen denní strop, ale i celkový strop.

Dále předčasné splacení úvěru je upraveno v duchu zásady, že splacení úvěru nesmí být trestem, a proto zákon stanoví právo spotřebitele splatit svůj dluh kdykoliv s tím, že poskytovatel úvěru bude mít nárok pouze na účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou a ne žádné jiné. Zákon zároveň pamatuje na to, že se spotřebitel může dostat do těžkých životních situací (jako dlouhodobá nemoc, invalidita), které opravňují splacení úvěrů zcela zdarma. Vedle toho bude mít spotřebitel možnost jednou ročně splatit 25 % dlužné částky zcela zdarma.

Posílení odpovědnosti věřitele za poskytnutí úvěru vychází ze skutečnosti, že úvěr by měl být poskytnut pouze spotřebiteli, který jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet, což je poskytovatel úvěru povinen posoudit. Pokud poskytovatel úvěruschopnost neposoudí, je v zákoně zakotveno, že smlouva o úvěru je neplatná a spotřebitel bude splácet poskytnutou jistinu (bez úroků a jiných poplatků) podle svých možností.

Další oblastí, na kterou se nová úprava zaměřuje, je zvýšení požadavků na nebankovní subjekty podnikající v oblasti úvěrů. Dosud stačí živnostenské oprávnění, a proto může poskytování úvěrů vykonávat prakticky kdokoliv. Nově budou muset tyto subjekty získat licenci od České národní banky a budou podléhat dohledu ze strany této instituce. Zákon nově stanoví požadavky, které musí poskytovatel splňovat, jedná se o požadavek na základní kapitál, průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů či požadavek bezúhonnosti a odbornosti.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že nový zákon o spotřebitelském úvěru významně přispěje k ochraně spotřebitelů.

Výstřižek2

JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

náměstekyně ministra financí